Еволюция на живота

Животът е възникнал в първичния океан на Земята преди около 4 млрд. години. Голяма роля за това са изиграли мощните електрически разряди (мълнии) в този древен воден басейн., В даден момент те са довели до формирането на най-примитивните форми на живот.

Земята се е образувала от междузвездния газ и прах преди около 4.6 милиарда години. От вкаменелостите научаваме, че началото на живота е било скоро след това, може би преди около 4 милиарда години в моретата и океаните на предисторическата Земя. Първите живи същества били едноклетъчни организми, високо усъвършенствана вече форма на живот. Първите движения са били далеч по-прости. В тези начални дни слънчевата светлина и ултравиолетовите лъчи са разрушавали простите и богати на водород молекули на първичната атмосфера, а частите им спонтанно са се пренареждали в по-сложни и по-сложни молекули. Продуктите от тези ранни химически реакции са се разтваряли в океаните, като са образували своеобразен органичен бульон с постоянно нарастване на сложността, докато един ден, съвсем случайно се появила молекула, която можела да създава груби себеподобни копия, използвайки като градивни частици други молекули от бульона.

Това бил най-ранният прототип на ДНК. Тя е оформена като спираловидно усукана стълба със стъпала, разположени в четири различни молекулярни раздела, които представляват четирите букви на генетичния код (език). Тези стъпала, наречени нуклеотиди, дават наследствените инструкции за създаването на даден организъм. Всяко живо същество на Земята има различна мрежа от инструкции, които в основата си са изписани на същия език. Причината организмите да са различни е разликата в инструкциите на нуклеотидите. Мутацията е промяна в нуклеотида, копирана в следващото поколение, което се развива. Тъй като това са случайни нуклеотидни промени повечето от тях са вредни и смъртоносни. Изминава много време преди мутацията да способства за по-доброто функциониране на организма.

С възпроизвеждането, мутациите и селективното отстраняване на най-несполучливите видове, еволюцията е била в ход, дори и само на молекулярно ниво. С времето възпроизводството се подобрявало – в края на краищата са се свързвали молекули със специализирани функции, образувайки молекулна група – първата клетка. Днес растителните клетки имат миниатюрни молекулни фабрики, наречени хлоропласт, които са отговорни за фотосинтезата – преобразуване на слънчевата светлина, водата и въглеродния двуокис във въглехидрати и кислород. Клетките в кръвта съдържат друг вид молекулна фабрика – митохондриите, които съединяват хранителните вещества с кислорода, за да извлекат полезна енергия. Тези своеобразни фабрики днес съществуват в растителните и животинските клетки, но някои от тях в миналото, може би, са били свободни клетки. Преди три милиарда години множество едноклетъчни растения са се обвързали вероятно защото мутация е попречила на разделянето на клетката след делението й. Така е възникнал първият многоклетъчен организъм.

Преди около два милиарда години са се оформили половете. Преди това новите видове са се появявали само от натрупване на случайни мутации – селекция на измененията, буква по буква, в генетичните инструкции. Еволюцията би трябвало да е мъчително бавна. С появата на половете два организма са могли да обменят цели параграфи, страници или томове от техния ДНК-код, създавайки нови видове.

Преди един милиард години в съвместна работа, растенията са направили зашеметяваща промяна в  подсистемата. Зелените растения са произвели молекулен кислород. От времето, когато океаните са започнали да се изпълват с прости зелени растения, както сега кислородът постепенно се е превръщал в главен компонент на земната атмосфера, изменяйки я напълно от нейния първоначално водороден характер и слагайки край на епохата в земната история, когато живата материя е създавана от не биологичен процес. Но кислородът бил причина органичните молекули да се разпадат. Въпреки симпатията ни към него, в основата си той е отрова за незащитената органична материя. Преходът към кислородна атмосфера е бил най-голямата криза в историята на живота и много голям брой организми, които не са могли да се справят с кислорода, са загинали.

Някои примитивни форми, като бацила на тетануса, са успели да оцелеят дори до днес само в анаеробна (т.е. без кислород) среда. Азотът в земната атмосфера е в по-голяма степен химически инертен и затова е по-благоприятен от кислорода. Освен това той е и биологически хранителен. Така 99% от земната атмосфера е с биологически произход. Небето ни е създадено от живота.

Преди около 600 милиона години се появило разпространение на нови форми на живот, наречено Камбрииска експлозия.  Скоро след Кембрииската експлозия океаните гъмжели от множество различни форми на живот. Преди 500 милиона години са живели огромни ята трилобити – съвършено изградени, наподобяващи на големи насекоми, голяма част от които са ловували групово по морското дъно. В очите си те имали кристали за улавяне на поляризирана светлина. Днес живи трилобити няма – няма ги вече 200 милиона години.

След този период, със сравнително бърза скорост е последвало добро приспособяване. За кратко време последователно се е появила първата риба и първите гръбначни. Растения, които по-рано са били ограничени в океаните, са започнали да колонизират сушата, развили се и първите насекоми. Появили се амфибиите, които можели да живеят и на сушата и във водата. Тук настъпва най-драматичното измиране в историята – Пермското. До 95% от видовите изчезнали за кратко време в резултат от бърза климатична промяна, свързана с отварянето на сибирските капани, увеличаване на средната температура с 10C и освобождаване на огромни количества метан в океаните.

На разчистената земя, еволюирали, са: динозаврите, бозайниците и след това първите птици и първите цветя. Динозаврите измрели и дошло времето на бозайниците. Появили се предшествениците на делфините и китовете  и приматите – предшествениците на маймуните, човекоподобните маймуни и човекът. Преди по-малко от 10 милиона години са еволюирали първите същества, които в голяма степен са приличали на човека. Преди няколко милиона години се появил първият истински човек.

———————–

автор: неизвестен

редакция: dino admin