Класификация

Това е неофициален превод, за улеснение на любителите, наименованията са олекотени (без окончания). Класификацията на динозаврите търпи непрекъснати изменения и може да се различава значително при различните източници.


Надразред Динозаври (Dinosauria)

  • Разред Гущеротазови (Saurischia)

–| подразред Тераподи (Theropoda)
–|———————-| семейство Херанозаври (Herrerasauria)
–|—| некатегоризирана група Неотераподи (Neotheropoda)
–|—|——-| инфраразред Цератозаври (Ceratosauria)
–|—|——-|—| надсемейство Целофизисовидни (Coelophysoidea) (?)
–|—|——-|—|——-| семейство Целофизисовидни (Coelophysoidea)
–|—|——-|—|——-|—| подсемейство Целофизисови (Coelophysinae)
–|—|——-|инфраразред/надсемейство Неоцератозаври (Neoceratosauria)
–|—|——-|———–| семейство Абелизаври (Abelisauria)
–|—|——-|———–|—| подсемейство Карнотаври (Carnotaurinae)
–|—| некатегоризирана група Tetanurae
–|—|——-|—| надсемейство Мегалозаври (Megalosauridae)
–|—|——-|—|——| семейство Торвозаври (Torvosauridae)
–|—|——-|—|——| семейство Спиноаври (Spinosauridae)
–|—| некатегоризирана група Аветераподи (Avetheropoda)/ Неотетанури (Neotetanurae)
–|—|——-| инфраразред Карнозаври (Carnosauria)
–|—|——-|—-| надсемейство Алозаври (Allosauridae)
–|———–|———| семейство Кархародонстозаври (Carcharodontosauridae)
–|—|——-|———–|—| подсемейство Гиганотозаври (Giganotosaurinae)
–|—|——-| инфраразред Орнитомимозаври (Ornithomimosauria)
–|—|——-|—|——-| семейство Дейнохейри (Deinocheiridae)
–|—|——-| инфраразред Овираптори (Oviraptorosauria)
–|—|——-|—|——-| семейство Теризинозаври (Therizinosauria)
–|—| некатегоризирана група Манираптори (Maniraptora)
–|—|——-|—| надсемейство Алварезаври (Alvarezsauroidea)
–|—|——-|—|——-| семейство Алвареззаври (Alvarezsauridae)
–|—|——-|—|——-|—| подсемейство Парвикурсори (Parvicursorinae)

–|—|——-|инфразред Цоелурозаври / Целурозаври (Coelurosauria)
–|—|——-|—|——-|семейство Археоптерикси (Archaeopteridae)
–|—|——-|—|——-|семейство Компсогнати (Compsognathidae)
–|—|——-|—|надсемейство Манираптоформни (Maniraptoriformes)

–|—|——-|—|——-|семейство Овираптори (Oviraptoridae)
–|—|——-|—|———-|подсемейство Овираптори (Oviraptorinae)
–|—|——-|—|——|семейство Орнитолести (Ornitholestidae)
–|—|——-|—|——|семейство Драмаеозаври (Dromaeosauridae)
–|—|——-|—|——–|некатегоризирана група Еудрамаеозаври (Eudromaeosauria)
–|—|——-|—|———-|подсемейство Драмаеозаври (Dromaeosaurinae)
–|—|——-|—|——|семейство Тиранозаври (Tyrannosauroidea)
–|—|——-| инфраразред Еуманираптори (Eumaniraptora(Deinonychosauria))
–|—|——-|—| надсемейство Троодонти (Troodontidеa)
–|—|——-|—|—–| семейство Троодонти (Troodontidae)
–| подразред Завроподоморфни (Sauropodomorpha)
–|—| инфраразред Прозавроподи (Prosauropoda)
–|–|—————–| семейство Текодонтозавър (Thecodontosauridae)
–|—| инфраразред Завроподи (Sauropoda)
–|–|—————–| семейство Анхизаври (Anchisauridae)
–|–|—————–| семейство Вулканодонти (Vulcanodontidae)
–|–|———-| некатегоризирана група Еузавроподи (Eusauropoda)
–|–|———-|——-| семейство Цетиозаври (Cetiosauridae)
–|–|———-|——-| Семейство Euhelopoidae
–|–|———-| некатегоризирана група Неозавроподи (Neosauropoda)
–|–|———-|——-| семейство Диплодокоморфни (Diplodocimorpha)
–|–|———-|——-| семейство Диплодоци (Diplodocidae)
–|–|———-|——-| семейство Брахиозаври (Brachiosauridae)
–|–|———-| некатегоризирана група Макронари (Macronaria)
–|–|———-|—| некатегоризирана група Камаразаври (Camarasauromorpha)
–|–|———-| некатегоризирана група Титанозавроформни (Titanosauroformes)
–|–|———-|—| некатегоризирана група Титанозаври (Titanosauria)
–|–|———-|—-| надсемейство Титанозаври (Titanosauridae)
–|–|———-|——-| семейство Антарктозаври (Antarctosauridae)

  • Разред Птицетазови (Predentata, Ornithischia)

—-|———————-| семейстно Фаброзаври (Fabrosauria)
—-| подразред Геназаври (Genasauria)
—-| подразред Тиреофорни (Thyreophora) / Еноплозаври (Enoplosauria)
—-|—| некатегоризирана група Еуриподи (Eurypoda)
—-|—|—| инфраразред Стегозаври (Stegosauria)
—-|—|—|————–| семейство Стегозаври (Stegosauridae)
—-|—|—| инфраразред Анкилозаври (Ankylosauria)
—-|—|—|————–| семейство Нодозаври (Nodosauridae)
—-|—|—|————–| семейство Polacanthidae
—-|—|—|————–| семейство Анкилозаври (Ankylosauridae)
—-|—|—|————–| семейство Сцелидозаври (Scelidosauridae) (?)
-|възел Цераподи (Cerapoda)
—-| подразред Орнитоподи (Ornithopoda)
—-|——-|————–| семейство Хипсилофодонти (Hypsilophodontia)
—-|——-|инфраразред Игуанодоноподобни (Iguanodontidae)
—-|——-|————–| семейство Игуанодони (Iguanodontia)
—-|——-|-|— |—-| надсемейство Хадрозаври (Hadrosauroidea)
—-|——-|-|—-|— |—| семейство Хадрозаври (Hadrosauridae)
—-|——-|-|—-|—-|—|—-| подсемейство Хадрозаври (Hadrosaurinae)
—-|——-|-|—-|—-|—|—-| подсемейство Завролофи (Saurolophinae)
—-|——-|-|—-|—-|—|–|семейство/подсемейство Ламбеозаври (Lambeosaurinae)
—-|——-|-| некатегоризирана група Еуигуанодони (Euiguanodontia)
—-|подразред Маргинокефали (Marginocephalia)
—-|—|—| инфраразред Пахикефалозаври (Pachycephalosauria)
—-|—|—|————–| семейство Пахикефалозаври (Pachycephalosauridae)
—-|—|—| инфраразред Цератопси (Ceratopsia)
—-|—|—|————–| семейство Цератопси (Ceratopsidae)
—-|——-|————–|—-| подсемейство Хасмозаври (Chasmosaurinae)
—-|—|—|————–| семейство Центрозаври (Centrosaurinae)
—-|—|—|————–| семейство Пситакозаври (Psittacosauridae)
—-|—|—| инфраразред Неоцератопси (Neoceratopsia)
—-|—|—|————–| семейство Археоцератопси (Archaeoceratopsidae)
—-|—|—|————–| семейство Лептоцератопси (Leptoceratopsidae)
—-|—|—|——| некатегоризирана група Коронозаври (Coronosauria)
—-|—|—|————–| семейство Протоцератопси (Protoceratopsidae)